Υλοποίηση έργων πληροφορικής

Τι έργα μας αφορούν

Η εταιρεία διαθέτει ουσιαστική εμπειρία και την κατάλληλη καλή γνώση των διαδικασιών του κτηματολογίου, ώστε να μπορεί να αναλαμβάνει υπεύθυνα την ολοκληρωμένη υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας ή την ολοκληρωμένη υποβολή αίτησης διόρθωσης/ένστασης στο γραφείο κτηματογράφησης, με στόχο την ορθή αρχική εγγραφή του εμπράγματου δικαιώματος.

Μεθοδολογία Υλοποίησης

η ολοκληρωμένη υποβολή αίτησης διόρθωσης/ένστασης περιλαμβάνει την ανάλυση του νομικού ή τεχνικού σφάλματος και την περιγραφή των μεταβολών που πρέπει να εφαρμοστούν, καθώς και την υποβολή της σχετικής αίτησης μαζί με τους τίτλους ιδιοκτησίας, τα επικαλούμενα στοιχεία και το τοπογραφικό διάγραμμα των χωρικών μεταβολών.

Υλοποίηση έργων πληροφορικής

Στις ιδιαίτερες περιπτώσεις ιδιοκτησιακών προβλημάτων (κληρονομικά, αντιδικίες, διεκδικήσεις Ελληνικού Δημοσίου κλπ.), η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες συμβούλου για τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί η ορθή από νομικής και τεχνικής σκοπιάς εγγραφή των εμπράγματων δικαιωμάτων.
Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα παράστασης της εταιρείας ως τεχνικού συμβούλου ενώπιον των επιτροπών εκδίκασης ενστάσεων (στην 3η φάση της κτηματογράφησης). Επιπρόσθετα η εταιρεία συνεργάζεται με έμπειρους νομικούς (όταν απαιτείται), ώστε να αντιμετωπίζονται ταυτόχρονα οι αλληλένδετες τεχνικές και νομικές υποθέσεις ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο.