Διαχείριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης Δημόσιων Οργανισμών

Οι δυνατότητες που παρέχει η εφαρμογή στην εκτέλεση παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης συνοψίζονται στα εξής:

  • Αποτύπωση της Δομής του Επιχειρησιακού Προγράμματος ( Άξονες, Μέτρα, Γενικοί Στόχοι, Σχέδια Δράσης, Δράσεις)
  • Άμεση σύνδεση με την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος Δράσης και της Οικονομικής Δημόσιου Λογιστικού. Πίνακες επιχειρησιακού Προγραμματισμού ανά άξονα, Μέτρο, Σχέδιο Δράσης, Περιοχή παρέμβασης, Αρμόδια Υπηρεσία, Πηγή Χρηματοδότησης κλπ). Ανάλυση κόστους του Επιχειρησιακού Προγράμματος & Εξαγωγή πινάκων Κόστους των Δράσεων.
  • Παρακολούθηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης & Τεχνικού Προγράμματος (Πρόγραμμα Μελετών, Προμηθειών έργων), των Δράσεων σε Ετήσια Βάση. Δυνατότητα παρακολούθησης και σε επόμενα έτη ή ακόμα και επόμενο επιχειρησιακό ) συνεχιζόμενες δράσεις.
  • Άμεση παραγωγή Αναφορών προς τη Διοίκηση του Δήμου. Έτοιμες εκτυπώσεις με απολογιστικά, στατιστικά συγκριτικά στοιχεία αλλά και δυνατότητα παραγωγής νέων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Οργανισμού.
  • Διαχρονική παρακολούθηση ( στα πλαίσια πολλών επιχειρησιακών και διαφορετικών οικονομικών χρήσεων) των διαδικασιών υλοποίησης – αποπληρωμής του έργου.
  • Παραμετροποίηση που προσαρμόζει απόλυτα την εφαρμογή στις ιδιαιτερότητες του Οργανισμού
  • Σχεδιασμός και παρακολούθηση Δεικτών Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
  •