Πρωτόκολλο  Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων – Διαδικασιών

 

Η εφαρμογή λειτουργεί σε Web περιβάλλον με χρήση οποιουδήποτε browser με δυνατότητα πρόσβασης εξωτερικών χρηστών στο Ο.Π.Σ. του Οργανισμού, μέσα από ένα ασφαλές, αξιόπιστο και πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον.

Χαρακτηριστικά:

 • Κατανεμημένη, πολυεπίπεδη, παράλληλη πρωτοκόλληση που φτάνει μέχρι το επίπεδο γραφείου και τμήματος.
 • Συστηματική πρωτοκόλληση και της εντός του οργανισμού αλληλογραφίας σε όλα τα επίπεδα.
 • Διαχείριση οργανογράμματος με διαχείριση ιεραρχικά δομημένων υπηρεσιακών ομάδων. Αντιστοίχιση χρηστών σε διευθύνσεις, τμήματα, γραφεία κλπ.
 • Σύστημα διαχείρισης χρηστών, ρόλων χρηστών και ομάδων χρηστών (Διαχείριση δικαιωμάτων σε επίπεδο πεδίου εγγραφής).
 • Δυνατότητα αντιστοίχησης ενός χρήστη σε περισσότερες θέσεις του οργανογράμματος. Δυνατότητα καταχώρησης αναπληρωτή.
 • Σύστημα διαχείρισης τμημάτων (ανεξάρτητα πρωτόκολλα με δική τους αρίθμηση).
 • Διακίνηση των εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιακών μονάδων του οργανισμού
 • Δυνατότητα ασφαλούς δημοσίευσης εξωτερικά (σε τρίτους διαδικτυακούς τόπους).
 • Υποστήριξη όλων των τύπων εγγράφων (απόφαση,εγκύκλιος, αίτηση ευρείας χρήσης, αίτηση κλπ).
 • Συμβατότητα με πρότυπα: τόσο από πλευράς μεταδεδομένων όσο και από πλευράς διαδικασιών και αρμοδιοτήτων.
 • Αυτόματη δημοσίευση αποφάσεων στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 • Δυνατότητα για τη διαχείριση σχεδίων, τη συλλογή υπογραφών και την υλοποίηση λύσεων που στηρίζονται σε ψηφιακές υπογραφές.
 • Αυτόματη πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που καταχωρούν υφιστάμενες υπηρεσιακές ομάδες.
 • Διαχείριση και παρακολούθηση των ενεργειών επί των εγγράφων και πλήρης καταγραφή των αλλαγών στην διακίνηση των εγγράφων.
 • Ψηφιακή υπογραφή των επισυναπτόμενων εγγράφων ενσωματωμένη στην διακίνηση του εγγράφου