Υλοποίηση έργων πληροφορικής

Η ανάρτηση των Δασικών Χαρτών γίνεται ηλεκτρονικά σε ειδικό διαδικτυακό χώρο και παρέχεται δικαίωμα άσκησης αντιρρήσεων κατά των περιεχομένων του, μέσα σε αυστηρό χρονικό διάστημα 60 ημερών για τους κατοίκους Ελλάδας και 80 ημερών για τους κατοίκους εξωτερικού. Η άσκηση των αντιρρήσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά από τον ίδιο διαδικτυακό χώρο της ανάρτησης.

Τι αναλαμβάνουμε

Η εταιρεία αναλαμβάνει την συνοπτική φωτοερμηνεία των αεροφωτογραφιών του 1945 και του 2007, εκτιμά το αποτέλεσμα των αντιρρήσεων και σε περίπτωση βάσιμων ενδείξεων εσφαλμένου δασικού χαρακτηρισμού, αναλαμβάνει την περαιτέρω προετοιμασία του φακέλου υποβολής, που περιλαμβάνει το τοπογραφικό διάγραμμα ΕΓΣΑ87 και την αναλυτική φωτοερμηνεία και τεκμηρίωση του αγροτικού χαρακτήρα της έκτασης.Επιπλέον επιλογή αποτελεί και η παράσταση του γραφείου ως τεχνικού συμβούλου, ενώπιον των επιτροπών εκδίκασης των αντιρρήσεων.

Υλοποίηση έργων πληροφορικής

Αντιρρήσεις κατά του δασικού χάρτη μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον. Οι αντιρρήσεις αυτές αφορούν αποκλειστικά στον χαρακτήρα της έκτασης και όχι στο ιδιοκτησιακό της χαρακτήρα. Ωστόσο, δεδομένου του τεκμηρίου κυριότητας του ελληνικού δημοσίου επί των δασικών εκτάσεων, ο δασικός χαρακτηρισμός επηρεάζει εμμέσως και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των αγροτεμαχίων.
Για την υποβολή αντίρρησης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει: α) να προσκομίσει Τοπογραφικό διάγραμμα σε ΕΓΣΑ87, β) να προσκομίσει έγγραφα που να τεκμηριώνουν το έννομο συμφέρον (τίτλοι κυριότητας, συμβόλαια κλπ.), γ) να καταβάλει το ειδικό τέλος αντιρρήσεων και δ) να δηλώσει εάν επιθυμεί την παράσταση τεχνικού συμβούλου κατά την εξέταση της αντίρρησής του.
Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων ακολουθεί η κύρωση του Δασικού Χάρτη, που τον καθιστά οριστικό και αμετάκλητο. Επομένως η άσκηση αντιρρήσεων κατά των εσφαλμένων χαρακτηρισμών κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την διασφάλιση των συμφερόντων των ιδιοκτητών γης.