Διαχείριση Ακινήτων – Κοινόχρηστων Χώρων

Η ορθολογική διαχείριση και παρακολούθηση των ακινήτων, που βρίσκονται στην κατοχή επιχειρήσεων και οργανισμών, αποτελεί το κομβικό σημείο για τη βέλτιστη αξιοποίηση τους και τη μείωση των σχετικών με αυτά δαπανών.

Η Sunair Civil and Survey AE παρέχει ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Ακινήτων (Property Management). Η εφαρμογή υλοποιήθηκε  μέσω σύγχρονης διαδικτυακής πλατφόρμας και αναπτύχθηκε για να εξυπηρετεί μεγάλους οργανισμούς του Δημοσίου & Ιδιωτικού τομέα, που  διαθέτουν σημαντική  ακίνητη περιουσία. Η εφαρμογή  καλύπτει με πληρότητα και αξιοπιστία τις ανάγκες διαχείρισης και παρακολούθησης των ακινήτων. Βασικά χαρακτηριστικά:

  • Καταγραφή και διαχείριση στοιχείων ακινήτου, με όλη την χωρική και νομική πληροφορία κατά τα πρότυπα των δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου
  • Συμβάσεις ενοικίων (μίσθωσης, εκμίσθωσης, υπεκμίσθωση)
  • Ασφαλίσεις ακινήτου
  • Ζημιές στο ακίνητο
  • Έσοδα – Έξοδα ακινήτου
  • Σύστημα ενημερώσεων (alerts)
  • Προγραμματισμός έργων για κάθε ακίνητο.
  • Κόστη επισκευών συντηρήσεων
  • Πλήθος εκτυπωτικών καταστάσεων που θα σας διευκολύνουν να έχετε μία πλήρη εικόνα της διαχείρισης των ακινήτων σας.